GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY DZIWNÓW

Strona główna » Aktualności » Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

W dniu 19 grudnia 2012 roku, podczas obrad Rady Miejskiej podjęto szereg uchwał związanych z wdrożeniem zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podjęcie uchwał jest wynikiem wielu rozmów i uzgodnień z pracownikami Urzędu Miejskiego i mieszkańcami. Podjęcie działań wynika ze zobowiązań jakie nakłada na każdą gminę znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podjęte uchwały dostępne są w dziale TU. Są to następujące uchwały:

1) Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2) Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów
3) Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
4) Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
5) Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6) Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podjęta została również uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, jednak do czasu wprowadzenia niezbędnych poprawek uchwała nie będzie publikowana na niniejszej stronie.

Pod dyskusję została również poddana uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.