GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY DZIWNÓW

Strona główna » Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391.) samorządy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określą w drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Dziwnowie  w sprawie wzoru deklaracji wszyscy właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dziwnów pierwszą deklaracje o wysokości opłaty zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie w terminie  do 31 kwietnia 2013 r.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości o co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Dziwnowa określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W przypadku nie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz określa w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PONIŻEJ DO POBRANIA WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych

Deklaracja dla nieruchomości w części zamieszkałych i w częsci niezamieszkałych

Zaświadczenie o ilości zużytej wody z nieruchomości