GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY DZIWNÓW

Strona główna » Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Zor­ga­ni­zo­wany i zarzą­dzany przez gminę nowy sys­tem odbioru odpa­dów komu­nal­nych obej­mo­wać będzie:

  • zmie­szane odpady komunalne,
  • odpady zbie­rane w spo­sób selek­tywny (papier, metal, two­rzywa sztuczne, szkło i opa­ko­wa­nia wie­lo­ma­te­ria­łowe, prze­ter­mi­no­wane leki i che­mi­ka­lia, zużyte bate­rie i aku­mu­la­tory, zużyty sprzęt elek­tryczny i elek­tro­niczny, meble i inne odpady wiel­ko­ga­ba­ry­towe, odpady budow­lane i roz­biór­kowe oraz zużyte opony),
  • odpady ule­ga­jące bio­de­gra­da­cji (kuchenne) oraz zie­lone (z ogro­dów i tere­nów zieleni).

O szcze­gó­łach doty­czą­cych zasad odbioru odpa­dów, punk­tach selek­tyw­nego zbie­ra­nia odpa­dów komu­nal­nych i pod­ję­tych uchwa­łach Rady Miej­skiej będziemy infor­mo­wać na bie­żąco w niniej­szej zakładce oraz w zakładce Aktu­al­no­ści.