GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY DZIWNÓW

Strona główna » Opłaty

Opłaty

Na tere­nie gminy Dziw­nów opłata za gospo­da­ro­wa­nie odpa­dami będzie usta­lona w dro­dze uchwały przez Radę Miej­ską na podstawie:

  1. Liczby miesz­kań­ców zamiesz­ku­ją­cych daną nie­ru­cho­mość, albo
  2. Ilo­ści zuży­tej wody z danej nie­ru­cho­mo­ści, albo
  3. Powierzchni lokalu miesz­kal­nego oraz
  4. Infor­ma­cji poda­nych przez wła­ści­cieli nie­ru­cho­mo­ści w skła­da­nej deklaracji.

Przed­mio­towa uchwała okre­śli także stawkę opłat za pojem­nik o okre­ślo­nej pojem­no­ści. Każdy wła­ści­ciel nie­ru­cho­mo­ści będzie objęty tzw. ?opłatą śmieciową?.

Z pobra­nej od wła­ści­cieli nie­ru­cho­mo­ści opłaty śmie­cio­wej gmina Dziw­nów będzie finan­so­wać cały sys­tem gospo­da­ro­wa­nia odpa­dami komu­nal­nymi zebra­nymi z terenu gminy. Budżet jakim będą dys­po­no­wać Wła­dze gminy będzie prze­zna­czony na:

  • odbie­ra­nie, trans­port, zbie­ra­nie, odzysk i uniesz­ko­dli­wia­nie odpa­dów komunalnych,
  • two­rze­nie i utrzy­ma­nie punk­tów selek­tyw­nego zbie­ra­nia odpa­dów komu­nal­nych, obsługę admi­ni­stra­cyjną całego systemu.

Prze­wi­duje się, że opłata pobie­rana za zmie­szane odpady komu­nalne może być nawet dwu­krot­nie wyż­sza niż za odpady zbie­rane selek­tyw­nie (sor­to­wane). Róż­nica wyni­kać będzie z koniecz­no­ści dal­szego prze­twa­rza­nia odpa­dów w celu wła­ści­wego pod­da­nia ich pro­ce­som odzy­sku, recy­klingu, a w koń­co­wej fazie uniesz­ko­dli­wie­nia (koszty sor­to­wa­nia, przy­go­to­wa­nia do recy­klingu i odzy­sku, trans­portu, maga­zy­no­wa­nia i uniesz­ko­dli­wia­nia na skła­do­wi­sku odpadów).

O szcze­gó­łach doty­czą­cych usta­lo­nej wyso­ko­ści opłaty, cen­niku usług i pod­ję­tych uchwa­łach Rady Miej­skiej będziemy infor­mo­wać na bie­żąco w niniej­szej zakładce oraz w zakładce Aktu­al­no­ści.